นโยบายคุณภาพ (Policy)

บริษัท อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964) จำกัด

“คัดสรร” วัตถุดิบที่ดี
“มุ่งมั่นพัฒนา” สู่การผลิตที่ทันสมัยและปลอดภัย
“ใส่ใจ” คุณภาพและมาตฐานสิ่งแวดล้อม
“ตอบสนอง” ความพึงพอใจสูงสุดของผู้บริโภค

SAFETY AND QUALITY STANDARDS

เราใส่ใจและคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภค เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความพึงพอใจและคุณค่าทางผลิตภัณฑ์สูงที่สุด เราจึงมุ่งมั่นที่จะผลิตและพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรักษาไว้ในเรื่องของคุณภาพ ความสะอาดและปลอดภัย ภายใต้การปฏิบัติงานตามการรับรองจากมาตรฐานสากล และถูกต้องตามหลักจรรยาบรรณ

ISO 9001/2015

 ระบบมาตรฐานคุณภาพทั้งในส่วนของระบบการบริหารและระบบการดำเนินงาน

GMP Codex

ระบบประกันคุณภาพมาตรฐานและหลักเกณฑ์ในการผลิต

HACCP

ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม รวมถึงป้องกันในการผลิตอาหาร

อย.

“สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา” (Food and Drug Administration)

Halal

 มาตรฐานอาหารหรือผลิตภัณฑ์อาหารซึ่งอนุมัติตามบัญญัติศาสนาอิสลามให้ชาวมุสลิมบริโภคหรือใช้ประโยชน์ได้

0