ประวัติบริษัท อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964) จำกัด

บริษัท อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964) จำกัด เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2507 ในนาม “โรงงานตั้งง่วนฮวด” โดยนายสงวน ธีระรุจินนท์ จากนั้นได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุตสาหกรรมอาหารไทย” เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2525 ภายใต้การดำเนินกิจการในการผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าประเภทถั่ว, ธัญพืช, พริก, เครื่องเทศ, และเครื่องปรุงรส ซึ่งประกอบด้วยสินค้าวัตถุดิบ และสินค้าแปรรูปบางชนิด โดยนำผลผลิตทางการเกษตรที่ได้มาจากแหล่งเพาะปลูกที่ได้มาตรฐานมาทำการคัดเลือก ก่อนนำมาบรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่สะอาด สะดวก และพร้อมใช้ ภายใต้เครื่องหมายการค้าตรา “ข้าวทอง” มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 50 ซอยเพชรเกษม48 แยก 16-2 บางด้วน ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

จากการดำเนินกิจการที่ผ่านมา สินค้าตรา ”ข้าวทอง” ได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดีมาโดยตลอด จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2549 ได้มีการขออนุญาตจดทะเบียนก่อตั้งบริษัทเป็น “บริษัท อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964) จำกัด” ด้วยการขยายกำลังการผลิต พร้อมทั้งระบบในการควบคุมคุณภาพสินค้าและการให้บริการแก่ลูกค้าทั้งตลาดร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม (Traditional Market) และตลาดค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trading Market) รวมทั้งลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร (Food Industrial Market) และส่งออกบางส่วน (Export Market) ที่ผ่านมาบริษัทฯได้รับรางวัลต่างๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การจัดการ และการควบคุมคุณภาพมาโดยตลอด ปัจจุบันได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐานสินค้าในระบบสากล ISO9001:2015, HACCP, GMP-CODEX, HALAL จากสถาบันชั้นนำ 


คุณภาพมาตรฐาน

เราใส่ใจและคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภค เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความพึงพอใจและคุณค่าทางผลิตภัณฑ์สูงที่สุด เราจึงมุ่งมั่นที่จะผลิตและพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรักษาไว้ในเรื่องของคุณภาพ ความสะอาดและปลอดภัย ภายใต้การปฏิบัติงานตามการรับรองจากมาตรฐานสากล และถูกต้องตามหลักจรรยาบรรณ

การสรรหาวัตถุดิบ

การเลือกใช้วัตถุดิบที่ดีนั้น ถือเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ดีที่จะส่งมอบให้กับผู้บริโภค บริษัทจึงมุ่งมั่นในการสรรหาแหล่งวัตถุดิบจากทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่อให้ได้มาซึ่งวัตถุดิบที่ดีที่สุด ผ่านขั้นตอนการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบตั้งแต่การรับเข้า ก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการผลิต จึงมั่นใจได้ว่าวัตถุดิบที่ใช้สะอาด ปลอดภัย และได้คุณภาพตามมาตรฐาน อีกทั้งบริษัทยังให้ความสำคัญกับการเลือกคู่ค้า ที่ค้าขายอย่างตรงไปตรงมาและมีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจด้วย


กระบวนการผลิต

เพราะเราไม่หยุดยั้งที่จะขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวไปข้างหน้า
จึงมุ่งมั่นที่จะคิดค้นและพัฒนาระบบการผลิตให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดอย่างต่อเนื่อง

ทั้งในส่วนของการผลิตโดยเครื่องจักร พนักงาน ตลอดจนสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อกระบวนการผลิต อีกทั้งยังมีการศึกษาและติดตามเทคโนโลยีด้านต่างๆเพื่อเพิ่มความสามารถในการผลิตให้ได้คุณภาพอย่างสม่ำเสมอ เพื่อมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นที่ออกจากบริษัท ถูกส่งไปสู่ผู้บริโภคด้วยคุณภาพสูงสุด ผ่านการตรวจสอบระบบควบคุมคุณภาพในห้องทดลองที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน รวมไปถึงการตรวจสอบคุณภาพโดยองค์กรภายนอก


การขนส่งและบริการ

ความมีประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการจัดส่งสินค้าให้กับผู้บริโภค ถือเป็นหัวใจสำคัญที่บริษัทเน้นย้ำ และตั้งใจที่จะทำให้ดีเสมอมา บริษัทได้มีการเตรียมพร้อมรถบรรทุกไว้หลากหลายประเภท เพื่อที่จะเข้าถึงลูกค้าที่อยู่ในสถานที่ต่างๆ ทั่วประเทศได้อย่างไม่เป็นอุปสรรค 

อีกทั้งยังมีการบริการของพนักงานขายที่จะเข้าพบลูกค้าตลอดเวลา เพื่อพูดคุยถึงผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบให้ รวมถึงบริการต่างๆที่บริษัทได้ปฏิบัติ และข้อมูลข้อคิดเห็นหรือข้อติชมเหล่านั้นกลับมาสื่อสารต่อกับทางบริษัทในการพัฒนาต่อไป


0