ถั่วลิสงทอด

ถั่วลิสงทอด (เม็ดเล็ก/เม็ดใหญ่)
DEEP FRIED PEANUTS
0