ผลิตภัณฑ์จาก ถั่ว

ถั่วลิสดิบเลาะเปลือก
PEELED PEANUTS
ถั่วเขียว
MUNG BEAN
ถั่วเขียวซีกเลาะเปลือก
PEELED-SPLIT MUNG BEAN(เขียว)
ถั่วดำเล็ก
BLACK BEAN – SMALL
ถั่วดำใหญ่
BLACK BEAN – LARGE
ถั่วเหลืองเม็ด
SOY BEAN
ถั่วเหลืองซีก
PEELED-SPLIT SOY BEAN
ถั่วแดงเล็กอะซูกิ
AZUKI RED BEAN
ถั่วนางแดง
RED BAMBOO BEAN
ถั่วแดงใหญ่
RED KIDNEY BEAN
0